Wszystkie kolekcje
Raporty w eRecruiter
Nowe raporty w eRecruiter - jak korzystać z sekcji “Kandydaci”
Nowe raporty w eRecruiter - jak korzystać z sekcji “Kandydaci”

Odświeżona sekcja "Kandydaci" pozwala monitorować dane dotyczące aplikacji, ofertowania i zatrudniania kandydatów z wielu rekrutacji

Agnieszka Otręba avatar
Napisane przez Agnieszka Otręba
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Obejrzyj film lub przeczytaj artykuł:

Sekcja "Kandydaci" służy do monitorowania danych i przepływu kandydatów pozyskiwanych przez organizację we wszystkich procesach rekrutacyjnych. Pozwala na porównanie i filtrowanie danych z wielu rekrutacji w wybranym okresie czasu.

Uwaga! Dostępność raportów uzależniona jest od wersji systemu, którą posiadasz. Jeżeli nie widzisz danego raportu, skontaktuj się ze swoim Opiekunem eRecruiter. W sekcji "Kandydaci" zobaczysz dane z tych rekrutacji, do których masz dostęp w systemie.

Uwaga! Dwa wykresy, które dotychczas znajdowały się w sekcji "Kandydaci" - liczba aplikacji w podziale na źródła oraz liczba kandydatów w podziale na źródła i etapy - znajdują się w nowej sekcji raportów: "Źródła".

Wszystkie wykresy dostępne w sekcji "Kandydaci" można filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: dział firmy, miasto, spółka, branża.

Przejdźmy wspólnie przez poszczególne części sekcji, aby poznać wszystkie zmiany i nowe możliwości.

Górny panel

Wykresy dostępne w tym panelu można filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: dział firmy, miasto, spółka, branża oraz pole własne.

Wykres Współczynnik zatrudnionych do wszystkich aplikacji w wybranym okresie

Wykres ten pokazuje, jaki odsetek wszystkich kandydatów stanowią osoby zatrudnione. Pozwala ocenić, na ile wartościowe są publikowane przez firmę ogłoszenia oraz spływające w odpowiedzi na nie aplikacje kandydatów: im większy współczynnik na wykresie, tym większa wartość ogłoszeń i aplikacji. Współczynnik wyliczany jest z liczby kandydatów, którym w wybranym okresie czasu nadano etap "Zatrudniony" w porównaniu do liczby kandydatów, którzy w tym okresie aplikowali do firmy (suma ze wszystkich rekrutacji).

Wykres Współczynnik zatrudnionych do zaofertowanych w wybranym okresie

Wykres ten pokazuje, jaki odsetek kandydatów, którzy otrzymali ofertę zatrudnienia, ostatecznie ją przyjęli. Jest on dobrym wskaźnikiem wartości oferty prezentowanej kandydatom. Przykładowo, duża liczba zaofertowanych kandydatów w stosunku do małej liczby zatrudnionych może wskazywać na niską atrakcyjność oferty. Współczynnik wyliczany jest z liczby kandydatów, którym w wybranym okresie czasu nadano etap "Zatrudniony" w porównaniu do liczby kandydatów, którym w tym okresie nadano etap "Oferta".

Wykres Odpowiedź zatrudnionych osób na pytanie o formę grzecznościową w formularzu

Wykres pozwala sprawdzić, jaki odsetek kandydatów wskazał preferowaną formę grzecznościową "Pan", a jaki "Pani". Współczynnik zlicza wszystkie osoby, którym w wybranym okresie czasu nadano etap "Zatrudniony" i które odpowiedziały na pytanie o formę grzecznościową w formularzu rekrutacyjnym. Jeżeli pytanie nie było użyte w formularzu, dane będą niedostępne.

Dodatkowe dane o zatrudnionych osobach

Wykres ten pozwala sprawnie wyciągnąć dane o zatrudnionych osobach w podziale na pola własne (używane przy zakładaniu rekrutacji). Jeśli więc rekruter używa tych pól do definiowania jednostek, w których raportuje, wykres będzie dla niego bardzo przydatny.

TIP: Jeżeli firma nie posiada zdefiniowanych pól własnych, wykres nie będzie widoczny.

Wykres pokazuje wszystkich kandydatów z wypełnionym wskazanym polem własnym w rekrutacji (np. Departament), którym zmieniono etap na "Zatrudnienie" w wybranym okresie czasu. Na wykresie pokazana jest liczba zatrudnionych osób z daną odpowiedzią na pole własne we wszystkich rekrutacjach.

TIP: Wykres można filtrować jedynie na podstawie pół własnych jednokrotnego wyboru. Jeśli chcesz móc korzystać z tego wykresu, rekomendujemy użycie właśnie takich pól przy zakładaniu rekrutacji.

Przepływ kandydatów

Wykres ten pozwala monitorować liczbę kandydatów na konkretnych etapach procesu rekrutacyjnego ze wszystkich prowadzonych procesów. Można go filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: rekrutacja, poziom stanowiska, dział firmy, miasto, spółka, pole własne 1-krotnego wyboru, branża.

Wykres pokazuje dane per kandydat, a nie per zdarzenie. To znaczy, że jeden kandydat nie może być wielokrotnie zliczony. Przykładowo, jeśli kandydat był na 3 spotkaniach, zostanie zliczony i pokazany na wykresie w wierszu "Spotkanie" 1 raz. Tak samo, jeżeli dany kandydat aplikował do 5 różnych procesów rekrutacyjnych, to na wykresie w wierszu "Wszystkie aplikacje" pojawi się 1 raz.

Wykres pokazuje zdarzenia, które miały miejsce w wybranym okresie czasu, bez względu na datę aktywacji rekrutacji. Przykładowo, wybieramy filtr czasowy 2-6 marca i jeżeli kandydat był na spotkaniu 3 marca, zajdzie się on na wykresie, w wierszu "Spotkanie". Jeśli jednak wybierzemy okres 1-2 marca, kandydat nie będzie tam widoczny, nawet jeśli rekrutacja już wówczas trwała.

Wykres "Przepływ kandydatów" pozwala odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, które są wskaźnikami jakości prowadzenia procesu rekrutacyjnego i aplikacji kandydatów:

 1. Jaka część CV została obejrzana? - wskaźnik jakości pracy rekruterów oraz obłożenia pracą działu rekrutacji.

 2. Jaka część CV została oceniona? - wskaźnik jakości pracy rekruterów oraz obłożenia pracą działu rekrutacji.

 3. Jaka część CV została przesłana do hiring managera w formie IKK? - wskaźnik jakości aplikacji, które spłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie.

 4. Jaka część wysłanych IKK została zaakceptowana? - wskaźnik jakości współpracy z hiring managerem.

 5. Jaka część zaakceptowanych kandydatów (z zaakceptowanymi IKK) była na spotkaniach rekrutacyjnych? - wskaźnik zaangażowania kandydatów w proces rekrutacyjny.

 6. Jaka część kandydatów, którzy byli na spotkaniach, otrzymała ofertę? - wskaźnik jakości pozyskanych kandydatów.

 7. Jaka część kandydatów, którym złożono ofertę, została zatrudniona? - wskaźnik jakości procesu rekrutacji oraz atrakcyjności oferty.

Liczba aplikacji w podziale na etapy

Tabela ta pozwala analizować liczbę kandydatów na wszystkich etapach (w tym etapach własnych) w wybranych rekrutacjach. Można ją filtrować na podstawie wymienionych kryteriów: rekrutacja, dział firmy, miasto, spółka, pole własne 1-krotnego wyboru, branża.

Tabela pokazuje liczbę kandydatów, którzy w wybranym okresie czasu mieli zmieniony etap. Oznacza to, że tabela nie pokazuje kandydatów, którzy są na danym etapie w chwili obecnej, a jedynie takich, którym został we wskazanym czasie nadany wybrany etap.

Przykład 1:

Rekrutacja wystartowała 1.04. W tabeli filtrujemy okres 2-30.04, zatem będą w niej wszystkie aplikacje, które nastąpiły w okresie 2-30.04, wszystkie spotkania, które wystąpiły w tym okresie. Jeżeli kandydat aplikował 1.04, to nie będzie widoczny w tabeli, ponieważ wybraliśmy na filtrze okres od 2.04.

Przykład 2:

Rekrutacja wystartowała 1.04. W terminie 1-7.04 zaaplikowało 200 kandydatów, potem ogłoszenie zdjęto. Następnie 8-14.04 trwały spotkania z 10 kandydatami.

Jeżeli w tabeli wyfiltrujemy okres 8-14.04, pokażą nam się następujące dane:

 • Wszystkie aplikacje: 0 ( wszyscy aplikowali przed 8.04)

 • Spotkania: 10 (wszyscy mieli spotkania w tym czasie)

Jeżeli w tabeli wyfiltrujemy okres 1-14.04, pokażą nam się następujące dane:

 • Wszystkie aplikacje: 200

 • Spotkania: 10

TIP: Rekrutacje w wierszach sortowane są alfabetycznie.

W tabeli liczone jest każde unikalne przejście kandydata na dany etap, w wybranym okresie czasu. Liczona jest liczba kandydatów, a nie liczba wejść na dany etap. Przykładowo, jeśli jeden kandydat był 3 razy na spotkaniu, zostanie zliczony 1 raz, nawet jeżeli spotkania te były prowadzone w ramach różnych rekrutacji.

TIP: Jeżeli w wybranym okresie czasu było aktywnych więcej niż 100 procesów rekrutacyjnych, w tabeli pokaże się maksymalnie 100 rekrutacji. Pozostałe dane dostępne będą w pliku Excel, który można pobrać klikając ikonę strzałki w prawym górnym rogu tabeli.


Przeczytaj także:

SŁOWA KLUCZOWE: kandydaci ; przepływ kandydatów ; ilość złożonych ofert ; zatrudnieni ; ilość kandydatów w podziale na etapy ; ilość kandydatów ; raporty

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?